Referenční stavby | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: dlabajova@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

REFERENČNÍ STAVBY

Účast TSS na modernizaci železnice v Černé Hoře

Začátkem března roku 2006 byla zahájena modernizace železniční trati Podgorica – Nikčič v Černé Hoře. Jednokolejná trať spojuje v délce 56km tato dvě největší města nově vzniklého státu Černá Hora.

První železnice mezi městy Podgorica (Titograd) a Nikšič byla zprovozněna v roce 1948 jako součást úzkorozchodné železnice (rozchod 760 mm) spojující Titograd se Sarajevem přes Mostar, Gabela a Hun. Úsek Podgorica – Nikšič byl v roce 1965 zrekonstruován na normální rozchod, včetně výstavby nových mostů a tunelů. Od roku 1999 je trať využívána pouze pro nákladní dopravu, kde hlavními přepravovanými komoditami jsou suroviny a výrobky hutního průmyslu (železárny a bauxitové doly v Nikšiči a hliníkárna v Podgorici). Po ukončení modernizace celé trati včetně stanic se počítá i se zavedením osobní dopravy.

Investorem stavby jsou Željeznice Crne Gore a.d. Podgorica, dodavatelem firmy OHL ŽS, a.s.; AŽD Praha s.r.o.; Elektrizace železnic Praha a.s. a Remont Pruga Sarajevo d.d. Úvěr pro tuto akci ve výši cca 50mil.€ poskytla Černé Hoře Česká exportní banka.

Vlastní modernizace trati, jejíž celkové převýšení dosahuje 577 m o maximálním stoupání 26 ‰ s 9 mosty a 12 tunely (celková délka tunelů je 3450 m)zahrnuje kompletní výměnu železničního svršku včetně výměny všech výhybek, zřízení bezstykové koleje v úseku Podgorica – Spuž - Danilovgrad pro rychlost 100 km/h, v úseku Danilovgrad – Ostrog – Nikšič 80 km/h. Práce na železničním spodku zahrnují výměnu štěrku v celém úseku, celkem 6 km sanace železničního spodku včetně položení sanační folie, opravu stávajících a zřízení nových odvodňovacích kanálů.Všechny stanice budou vybaveny zabezpečovacím zařízením ESA 11 a celá trať bude elektrifikována. Dílo má být hotovo závěrem roku 2008.

Traťová strojní společnost, a.s. se modernizace trati účastnila v letech 2006 a 2007. K tomu účelu byla na základě rozhodnutí představenstva společnosti vytvořena v Černé Hoře organizační složka Dio stranog društva TSS a.s. Crna Gora. Po přepravě potřebné mechanizace a obsluh začala Traťová strojní společnost, a.s., řízena vedoucím organizační složky p. Luďkem Černým, v květnu 2006 svařování kolejnic a těžení štěrkového lože. Společnost jako podhotovitel firmy OHL ŽS, a.s. prováděla těžení štěrkového lože včetně sanací čističkou SČ600/S a soupravou SMV pro odklízení vytěženého materiálu a pro firmu Remont Pruga Sarajevo svařování kolejnic délky 30 m na kolejnicové pasy o délkách 150 m svařovnou PRSM 3.

Zaměstnanci Traťové strojní společnosti, a.s. pracovali na modernizaci trati v letech 2006 a 2007 po dobu 328 dní, absolvovali celkem 244 výluk, provedli 2 338 svarů kolejnic a strojní čističkou bylo vytěženo celkem 80 350 m3 materiálu v délce 53 565bm.Harmonogram plánovaných výkonů byl splněn i přes řadu problémů, se kterými se zaměstnanci museli vypořádat, jako byly měnící se podmínky stavby, poměrně vysoké teploty, nadměrná prašnost způsobená napadaným bauxitem nebo horským prostředím i s jeho zvláštnostmi.

Musely být zvládnuty i problémy spojené s místními zvyklostmi, typickými pro oblast Balkánu. Zvláště černohorská legislativa připravila nejedno překvapení například v oblasti účetnictví a nových zákonů, schvalovaných po osamostatnění Černé Hory. Na druhou stranu získala Traťová strojní společnost, a.s. zkušenosti s prací na zahraniční železnici v mnoha oblastech odlišném od České republiky, s chováním lidí v cizím prostředí a dokázala se prosadit i v tak náročných podmínkách a odvést kvalitní práci strojů a posádek a přinesla nejen ekonomický užitek sama sobě, ale přispěla i k dobrému jménu firmy a coby česká firma zanechala v oblasti určitě dobrý dojem.

Článek časopisu GRAND EXPRES

čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více