Aktuality v TSS | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: dlabajova@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

AKTUALITY

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

OZNÁMENÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE,

VÝZVA AKCIONÁŘŮM

 

Obchodní společnost Traťová strojní společnost, a.s. se sídlem Ostrava - Přívoz, Na Valše 676/18, PSČ 70200, identifikační číslo: 04946685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 10803, zastoupena Ing. Ladislavem Martinkem, členem představenstva (dále též jen „Společnost“) tímto v souladu s ust. § 529 a  násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále i jen „OZ“) plní svou zákonnou povinnost a  oznamuje následující:  

 

1) Jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 15.9.2016 při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o přeměně podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou, o čemž byl pořízen notářský zápis NZ 594/2016 sepsaný Mgr. Lukášem Valigurou, notářem se sídlem v Praze.

2) Lhůta pro odevzdání listinných akcií Společnosti byla stanovena v délce dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o změně podoby akcií Společnosti. Akcionáři jsou povinni odevzdat své akcie v sídle Společnosti v pracovní dny vždy od 8:00 do 15:00 hodin. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.

3) Společnost vyzývá akcionáře Společnosti, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů.

4) Akcionáři jsou při odevzdání dosavadních akcií Společnosti povinni ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 OZ sdělit číslo majetkového účtu zřízeného dle bodu 3), na který mají být akcie zaevidovány.

 

Traťová strojní společnost, a.s.

Ing. Ladislav Martinek

 Člen představenstva 

 

Naskenované oznámení s podpisem v PDF: přeměna_akcií.pdf

Napsáno 31.10.2016
» seznam aktualit

čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více