Aktuality v TSS | TSS a.s.

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava, Přívoz

Tel.: +420 596 172 290 / Fax: +420 596 172 271
E-mail: dlabajova@tssas.cz

IČO: 049 46 685 / DIČ: CZ04946685

Certifikát ISO 9001:2000 Certifikát ISO 14001 Certifikát OHSAS 18001

AKTUALITY

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

Oznamujeme tímto obchodním a smluvním partnerům, že z obchodní společnosti Traťová strojní společnost, a.s., se sídlem: Ostrava, Přívoz, Na Valše 676/18, PSČ 702 00, IČ: 274 67 295 (dále též jen „TSS“), přešly ze zákona (ex lege) na nově vzniklou nástupnickou společnost TSS Cargo a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Na Valše 676/18, PSČ 702 00, IČ 293 93 736, zapsanou ode dne 1.1.2012 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4492 (dále též jen TSS Cargo a.s.) některé pohledávky a závazky z obchodních a smluvních vztahů, a to v důsledku přeměny obchodní společnosti TSS -  rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti TSS Cargo a.s., která se uskutečnila v souladu se zákonem č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění, na základě Rozhodnutí jediného akcionáře TSS v působnosti valné hromady, ve formě Notářského zápisu NZ 1952/2011, N 2099/2011 ze dne 27.12.2011, přičemž obsahem předmětného rozhodnutí je mimo jiné rozhodnutí o schválení Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové akciové společnosti ze dne 22.11.2011 (dále též jen „Projekt rozdělení“), který je přílohou č.4 předmětného rozhodnutí, a zejména pak rozhodnutí o přechodu části jmění TSS blíže vymezené a popsané v Projektu rozdělení na nástupnickou společnost TSS Cargo a.s.

Obsah notářského zápisu NZ 1952/2011, N 2099/2011 ze dne 27.12.2011 obsahující Projekt rozdělení a zejména specifikaci konkrétní části jmění, konkrétních závazků a pohledávek z obchodních a smluvních vztahů, jež přešly na nástupnickou společnost TSS Cargo, a.s. naleznete v elektronické podobě na stránkách www.justice.cz – v elektronické sbírce listin vedené pro společnost TSS.

Uvedená přeměna - rozdělení TSS odštěpením se vznikem nové akciové společnosti TSS Cargo a.s., při níž ze zákona došlo k přechodu určité v Projektu rozdělení specifikované části jmění rozdělované společnosti  na nástupnickou společnost TSS Cargo a.s., byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě na základě Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29.12.2011, které nabylo právní moci dne 30.12.2011.

Žádáme tímto veškeré obchodní a smluvní partnery, jichž se týká přechod práv a pohledávek z obchodních a smluvních vztahů z TSS na TSS Cargo, a.s., aby počínaje plněním za měsíc leden 2012 nadále veškerá svá plnění z předmětných obchodních a smluvních vztahů poskytovali obchodní společnosti TSS Cargo, a.s.,  peněžitá plnění poukazovali na bankovní účet TSS Cargo, a.s., vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.: 2107311262/2700 a nadále ve věcech veškerých práv a povinností vyplývajících z předmětných obchodních a smluvních vztahů jednali s nástupnickou společností TSS Cargo, a.s. – kontaktní osoba: Ing. Luděk Galvas, e-mail: obchodnireditel@oossro.cz, tel: 602760934.

V případě, že do doby seznámení se s tímto oznámením již bylo ze strany obchodních a smluvních partnerů, jichž se tato změna týká,  plněno za  období od 1.1.2012 na dosavadní účet společnosti TSS, není třeba činit zpětně žádná opatření a takto přijatá platba na účet TSS se považuje za řádně uhrazenou platbu společnosti TSS Cargo, a.s., když společnosti TSS a TSS Cargo, a.s. si předmětné platby mezi sebou vzájemně přeúčtují.

V Ostravě, dne 16.1.2012………………………….…………                           ………… …………………………..
Za Traťovou strojní společnost, a.s.                                         Za TSS Cargo, a.s.
       Ing. Ladislav Martinek                                                       Ing. Luděk Galvas
     Předseda představenstva                                                     Předseda představenstva

 

Oznámení o rozdělení.pdf

Přílohy:
- Kopie výpisu z obchodního rejstříku TSS
- Kopie výpisu z obchodního rejstříku TSS Cargo, a.s.
- Kopie Usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu změn do obchodního rejstříku
 

Napsáno 19.1.2012
» seznam aktualit

čeština

aktuality

Rejstřík doplňkových osvědčení

Soubor ke stažení, pro otevření je zapotřebí heslo.

…více

Přeměna akcií

Přeměna podoby akcií Společnosti z listinné na zaknihovanou.

…více

Dotační projekt: Vybavení vozidel systémem GSM-R

Česká republika má díky své zeměpisné poloze ve střední Evropě předpoklady využít v plné míře výhody dobré dopravní dostupnosti. Nutnou podmínkou pro využití této přednosti je existence kvalitní dopravní infrastruktury. V souladu se závazky vyplývajícími z členství v EU je nezbytné zajistit kvalitní napojení dopravních sítí na evropskou dopravní síť. Dosažení cílů v prioritě „ Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ je nezbytnou podmínkou modernizace železniční sítě.

…více

INFORMACE PRO OBCHODNÍ A SMLUVNÍ PARTNERY

Oznámení o přeměně Traťové strojní společnosti, a.s. a vzniku nové nástupnické obchodní společnosti TSS Cargo a.s.

…více